Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o kolizji drogowej lub wypadku

Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeżeli to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać pisemne informację w formie zaświadczenia zawierającego dane wskazane w artykule 44 ustęp 1 punkt 4 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na zasadach określonych w artykule 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymywać zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości: 17 złotych na rzecz Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

 W tym celu należy:

- wypełnić (umieszczony na stronie internetowej lub pisemnie do uzyskania w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji i numerze telefonu. Następnie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie:

Urząd Miejski w Świebodzinie

Ulica: Rynek 2, 66-200 Świebodzin

przelewem na numer konta: PKO BP nr rachunku 35-1020-5402-0000-0002-0305-6579

lub bezpośredniego w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Tytułem:  DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO: ………..…………………………...

                                                                               miejsce i data zdarzenia drogowego

 - przekazać wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z czytelną kserokopią dowodu wpłaty do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, właściwej ze względu na miejsce zdarzenia drogowego.

- zaświadczenie można odebrać osobiście w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego przy ulicy Zielonej  2 w Świebodzinie, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie w trybie artykułu 25 ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.

Podstawy prawne:


- Kodeks Postępowania Administracyjnego: artykuł 217
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłatach skarbowych.

Powrót na górę strony