Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Komendzie Powiatowej Policji

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1.Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie, z siedzibą przy ulicy Zielona 2.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie – e-mail: iod.swiebodzin@go.policja.gov.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

1)wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:

- wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

- w zakresie realizacji zadań pracodawcy,

- realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;

- do celów archiwalnych i statystycznych.

2)wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

3)ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, naprzykład do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

4)wykonania umowy, jeżeli jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)dostępu do treści danych, na zasadach określonych w artykule 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

2)sprostowania danych, na zasadach określonych w artykule 16 RODO;

3)usunięcia danych, na zasadach określonych w artykule 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

4)ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artykule 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artykule 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5.W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Powrót na górę strony