Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw z 2011 roku numer 209, pozycja 1243, z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwą terytorialnie jest Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.wysłanie wiadomości e-mail pod adres: komendant.kpp_swiebodzin@go.policja.gov.pl

2.przesłanie informacji faksem pod numer: 47 79 6 36 15,

3 wysłanie wiadomości SMS pod numer 519 534 237.

Osoby będące „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 127, pozycja 721, z późniejszymi zmianami) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Powiatowe Policji w Świebodzinie.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Powiatowej Policji),

5. kontakt zwrotny /sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głucho niewidomych, lub inna proponowana forma komunikacji )

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

 

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw Numer 209, pozycja 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

1. Skorzystać w kontaktach z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw Numer 182, pozycja 1228).


Alarm SMS dla osób głuchoniemych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świebodzinie podjęło działania umożliwiające osobom głuchoniemym powiadamianie służb o zagrożeniu życia lub zdrowia.

Na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonuje specjalny numer telefonu alarmowego

661 003 142

na który osoby głuchonieme mogą przesłać za pomocą wiadomości tekstowej ( sms ) informacje o miejscu i rodzaju zagrożenia życia lub zdrowia.

Jesteś osoba niesłyszącą – zadbaj o swoje bezpieczeństwo !

Zarejestruj się bezpłatnie w Systemie Powiadamiania Ratunkowego dla Osób Głuchoniemych.

Wystarczy pobrać deklarację ze strony www. swiebodzin.pl, lub w przychodniach i gabinetach lekarskich a następnie złożyć ją wypełnioną w :

 

  • Sekretariacie Starosty Świebodzińskiego, ulica Kolejowa 2, budynek A

  • Punkcie informacyjnym dla osób niepełnosprawnych, ulica Piłsudskiego, 18 budynek B

  • Powiatowe Centrum Orzekania o Niepełnosprawności, ulica Żaków 3, Świebodzin

  • Sekretariaty Urzędów Miast i Gmin

 

 

Powrót na górę strony